Culturele Diversiteit / integratie

Wat en waarom dit thema?

Migratie is niet nieuw. Doorheen de geschiedenis en overal in de wereld vertrekken mensen of komen mensen toe om een nieuw leven op te bouwen. Mensen migreren om uiteenlopende redenen. Ze zijn man of vrouw, jong of oud, alleenstaand of getrouwd, laag of hoog opgeleid. Ze brengen verschillende ervaringen, verhalen, talen, culturen en godsdiensten mee.

Iedere samenleving bestaat uit groepen van mensen die op sociaal, cultureel of economisch vlak van elkaar verschillen. Diversiteit hangt dus niet uitsluitend samen met migratie. Maar migratie draagt zeker bij tot een steeds diverser wordende samenleving. Migratie plaatst samenlevingen voor een aantal uitdagingen, door reeds bestaande verschillen te versterken of nieuwe verschillen aan te brengen. Het leren omgaan met die verschillen; ze een plaats kunnen geven; er kunnen over onderhandelen, is een proces van integratie.

Maatschappelijke verschillen leiden vaak tot maatschappelijke ongelijkheden. In een maatschappij vormen samenlevingsproblemen tussen verschillende sociale groepen steeds een uitdaging. In een context van migratie en integratie worden samenlevingsproblemen en sociale ongelijkheden echter vaak verklaard door etnische en culturele verschillen. We verliezen de meer algemene onderliggende mechanismen van sociale ongelijkheid soms uit het oog.

Het Steunpunt Diversiteit & Leren wil migratie en integratie – in de samenleving en in het onderwijs – in een breder perspectief plaatsen. Omgaan met etnische en culturele diversiteit staat niet op zich, maar moet kaderen in een brede aanpak van omgaan met diversiteit. We besteden specifieke aandacht aan de grootstedelijke situatie. In grote steden spreken we meer en meer van ‘superdiversiteit’. Daar vallen sociale, economische, culturele en etnische verschillen nog meer samen en ontstaan maatschappelijke ongelijkheden die zichzelf versterken.

Materialen

{{material.title}}
Meer info

Websites

{{website.content.link}}
{{website.title}}
Open website

Onderzoek & Projecten

{{research.title}}
Meer info

Publicaties

{{publication.title}}
Download publicatie

Referenties

Steunpunt Inburgering en Integratie

Het Steunpunt Diversiteit & Leren is partner van het consortium van het Steunpunt Inburgering en Integratie. Dit Steunpunt Inburgering & Integratie, met een looptijd van 2012 tot 2015, is opgericht om het Vlaamse beleid wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. De thema’s van inburgering en integratie worden op een onafhankelijke, brede en diepgaande wijze bestudeerd in een aantal belangrijke sociale domeinen. In de onderzoeksprojecten is er niet enkel aandacht voor de situatie en ervaringen van ‘nieuw-’ en ‘oudkomers’ maar ook voor die van de personen en groepen in de ‘ontvangende’ samenleving.

Lingustic Integration of Adult Migrants (LIAM) - Council of Europe

Het Steunpunt Diversiteit & Leren werkte mee aan de derde survey m.b.t. taalbeleid van lidstaten voor de integratie van volwassen migranten van de Raad van Europa. Het rapport kunt u hier lezen. Meer over LIAM vindt u hier.

Staten-Generaal Inburgering en Integratie

De Staten-Generaal Inburgering en Integratie bracht op 29 november 2010 een 200-tal vertegenwoordigers uit het middenveld, de integratie-en inburgeringsector, de onderwijswereld, werkgeversorganisaties, vakbonden, organisaties van nieuwe Vlamingen, lokale besturen, beleidsmakers en academici samen om aanbevelingen te formuleren rond het thema ‘integratie als gedeelde verantwoordelijkheid’.
Piet Van Avermaet was voorzitter van de voorbereidende werkgroep Onderwijs.
De Vlaamse overheid wil met de aanbevelingen, zoals geformuleerd op de Staten-Generaal, verder aan de slag om de lijnen voor de toekomst verder uit te zetten. Op de website van de Staten-Generaal is een beeldverslag van deze conferentie te bekijken.
Het verslagboek van de Staten-generaal is nu beschikbaar. U kan het vinden op de website van het Vlaamse agentschap binnenlands bestuur (http://binnenland.vlaanderen.be/staten-generaal). Daarin kan u naast de thema’s werk, sociale cohesie en actief burgerschap, aanbevelingen vinden op vlak van onderwijs en integratie.